Below is the Silsilah of SHAIKHE TARIQAT SHAIKHUL HADIS

HAZRAT MOLANA QARI RASHID AHMED AJMERI SAHAB (D.B)

1       The Mercy for the Worlds Rasulullah Sallahu Alaihi Wa Sallam
2       Sayyedina Hadhrat Abu Bakr Siddiq (radiallahu anhu)
3     Hadhrat Salman Farsi (radiallahu anhu) [Madain].
4     Hadhrat Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr (rahmatullahi alaihi)
5     Hadhrat Imam Jafar Sadiq (rahmatullahi alaihi) [Holy City of Madinah Munawwarah].
6     Hadhrat Khuwaja Bayazeed Bustami (rahmatullahi alaihi) [Bastam].
7     Hadhrat Khuwaja Abul Hasan Kharkani (rahmatullahi alaihi) [Kharkhan].
8     Hadhrat Khuwaja Abul Qasim Gorgani (rahmatullahi alaihi) [Jarjan].
9     Hadhrat Khuwaja Abu Ali Farmadi (rahmatullahi alaihi) [Mashad].
10     Hadhrat Khuwaja Yusuf Hamdani (rahmatullahi alaihi) [Turkistan].
11     Hadhrat Khuwaja Abdul Khaliq Gajadwani (rahmatullahi alaihi) [Bukhara].
12     Hadhrat Khuwaja Muhammad Arif Riogri (rahmatullahi alaihi) [Tajikistan].
13     Hadhrat Khuwaja Mehmood Injir Faghnavi (rahmatullahi alaihi) [Bukhara].
14     Hadhrat Khuwaja Azizane Ali Raamitni (rahmatullahi alaihi) [Bukhara].
15     Hadhrat Khuwaja Muhammad Baba Samasi (rahmatullahi alaihi) [Bukhara].
16     Hadhrat Khuwaja Sayyed Amir Kalal (rahmatullahi alaihi) [Bukhara].
17     Hadhrat Khuwaja Bahauddin Naqshband Bukhari (rahmatullahi alaihi) [Bukhara].
18     Hadhrat Khuwaja Ala'uddin Attar (rahmatullahi alaihi) [Hassar].
19     Hadhrat Khuwaja Yaqoob Charkhi (rahmatullahi alaihi) [Dushanbe].
20     Hadhrat Khuwaja Ubaidullah Ahrar (rahmatullahi alaihi) [Samarqand].
21     Hadhrat Khuwaja Maulana Muhammad Zahid (rahmatullahi alaihi) [Hassar].
22     Hadhrat Khuwaja Darvish Muhammad (rahmatullahi alaihi) [Sher Sabz].
23     Hadhrat Khuwaja Muhammad Amkangi (rahmatullahi alaihi) [Bukhara].
24     Hadhrat Khuwaja Muhammad Baqibillah (rahmatullahi alaihi) [Delhi]
25     Hadhrat Khuwaja Mujaddid Alf-Thani (rahmatullahi alaihi) [Sirhind Sharif].
26     Hadhrat Khuwaja Muhammad Masoom (rahmatullahi alaihi) [Sirhind Sharif].
27     Hadhrat Khuwaja Saifuddin (rahmatullahi alaihi) [Sirhind Sharif].
28     Hadhrat Khuwaja Hafiz Muhammad Muhsin (rahmatullahi alaihi) [Delhi].
29     Hadhrat Khuwaja Sayed Nur Muhammad Badaiooni (rahmatullahi alaihi) [Delhi].
30     Hadhrat Mirza Mazhar Janejana (rahmatullahi alaihi) [Delhi].
31     Hadhrat Shah Ghulam Ali Mujaddidi (rahmatullahi alaihi) [Delhi].
32     Hadhrat Khuwaja Shah Abu Sa'eed (rahmatullahi alaihi) [Delhi].
33     Hadhrat Khuwaja Shah Ahmed Sa'eed Dehlvi (rahmatullahi alaihi)
34     Hadhrat Haji Dost Muhammad Kandhari (rahmatullahi alaihi) [Musazai Sharif].
35     Hadhrat Khuwaja Muhammad Usman Damani (rahmatullahi alaihi) [Musazai Sharif].
36     Hadhrat Khuwaja Sirajuddin (rahmatullahi alaihi) [Musazai Sharif].
37     Hadhrat Khuwaja Muhammad Fazal Ali Qureshi (rahmatullahi alaihi) [Miskeenpur Sharif].
38     Hadhrat Khuwaja Muhammad Abdul Malik Siddiqui (rahmatullahi alaihi) [Khanewal].
39     Murshid-e-Alam Hadhrat Khuwaja Ghulam Habib (rahmatullahi alaihi) [Chakwal].
40     shaykhul mashaikh maulana ismaail wadi sahab (rahmatullahi alaihi) [Blackburn]
41     Hazrat Qari Rashid Ahmad Ajmeri Sahab D.B